Algemene voorwaarden

Toepassing

 1. Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning "de Bremakker", gelegen aan de Kattenbergweg 3-04 te Winterswijk.
 2. In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

Reservering

 1. "De Bremakker" neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. 
 2. Nadat een reservering geplaatst is, ontvangt u van de verhuurder binnen 5 dagen een bevestiging en een factuur. 
 3. Tussen huurder en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de reservering door verhuurder aan de huurder is bevestigd. 
 4. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik.

Betaling

 1. De huurder wordt verzocht om 25% van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan verhuurder over te maken.
 2. De resterende 75% dient door de huurder 1 maand voor de aankomstdatum aan verhuurder te worden betaald.
 3. Indien de reservering ligt binnen een maand voor de aankomstdatum wordt bij toezenden van de factuur de totale huursom ineens aan de huurder gefactureerd.
 4. De huurder dient de aanbetaling en/of betaling over te maken naar IBAN:   NL43 RBRB 0706 5852 83 t.n.v. M.P.P.M. Beijk onder vermelding van het factuurnummer.
 5. Met het voldoen van een aanbetaling van of de hele huursom bevestigt de huurder de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 6. Bij niet tijdige betaling van de factuur behoudt de verhuurder zich het recht voor om de reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 1. De borgsom bedraagt € 100,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten aan de vakantiewoning en/of inventaris in de meest ruime zin van het woord.
 2. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van de verhuurder op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. 
 3. Mocht eventuele schade hoger zijn dan de borgsom, wordt deze schade op de huurder verhaald middels rechtsbijstand. 
 4. Alle kosten die ontstaan doordat de huurder de woning niet op tijd oplevert, worden op de huurder verhaald.
 5. Nasturen van vergeten goederen kan alleen op kosten van de huurder.

Ontvangst sleutel

 1. De huurder krijgt de sleutel op de dag van aankomst overhandigd door de verhuurder op een afgesproken tijd. 
 2. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten.
 3. De sleutel van het vakantiehuis wordt door de verhuurder in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van "de Bremakker".
 4. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100,-.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 1. Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 2. Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.
 3. Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst of bij voortijdig vertrek is 100% van de huursom verschuldigd.
 4. In geval van annulering door de verhuurder worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

 1. Weekend: drie aaneengesloten nachten. Aankomst is mogelijk op alle dagen van de week. 
 2. Week: aankomst is mogelijk op alle dagen van de week.
 3. De tijd van aankomst en vertrek is in overleg met de verhuurder.
 4. De Bremakker is rookvrij. 
 5. Binnen en buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 6. Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 7. De huursom is inclusief toeristenbelasting en opgemaakte bedden.
 8. Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar de huurder wordt verzocht hier spaarzaam mee om te gaan.
 9. Gebruik van de stabiele wifi is inclusief. 
 10. Gebruik van fietsen is inclusief, maar er is geen garantie dat de banden opgepompt zijn en de verlichting werkt. Gebruik van de fietsen is op eigen risico van de huurder en wordt beschouwd als een extra service van "de Bremakker". 
 11. Onder- of doorverhuur van "de Bremakker" is verboden.
 12. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de inventaris is niet toegestaan. 

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. De huurder wordt aangeraden om bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien schade of gebreken geconstateerd worden, wordt huurder verzocht dit direct te melden aan de verhuurder. 
 2. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in "de Bremakker".
 3. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen en dergelijke in de omgeving van "de Bremakker".
 4. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet of televisie.
 5. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder de verhuurder hiervan direct in kennis te stellen. 
 6. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik. Indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
 7. De huurder wordt verzocht contact op te nemen met de verhuurder als het verblijf niet naar wens is of geweest is. De verhuurder zoekt graag samen met de huurder naar een passende oplossing. 

Vertrek en eindschoonmaak

Bij elk verblijf is de eindschoonmaak van € 50,- verplicht.

De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers.

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 1. Het huis is veegschoon.
 2. Alles is schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst.
 3. Beddengoed afgehaald in een wasmand in de bijkeuken. Moltons mogen op de bedden blijven liggen. 
 4. Afwasmachine en koelkast worden schoon en leeg achtergelaten.
 5. Tuinmeubilair en kussens graag binnen zetten.
 6. De vuilnisbakken zijn geleegd.
 7. Eventueel breukwerk en/of schade wordt gemeld bij de verhuurder.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.